Nabór:
zamknięty
Aktywni
na dolnym śląsku

Przedmiotem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku od 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osób nieaktywnych, zamieszkujących w na terenie województwa dolnośląskiego, a w szczególności na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji. Uczestnikom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową.