Wsparcie doradcze (harmonogram doradztwa)
Realizowany program pracy inkubatora ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki i nadzoru początkującym przedsiębiorcom w celu maksymalnego skrócenia fazy organizacji przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania potencjalnych błędów organizacyjnych, rzutujących na późniejszy rozwój.

Koncepcja merytoryczna opiera się na trzech filarach:

Doradztwo finansowe i marketingowe dla beneficjentów projektu
Doradztwo prawne
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze

Harmonogram usług świadczonych w inkubatorze we wrześniu 2019
pobierz harmonogram
Doradztwo finansowe i marketingowe dla beneficjentów projektu

 

Obejmie analizę i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorców, badanie sprawozdań finansowych, ocenę stopnia wypłacalności, efektywności wykorzystania majątku, rentowności i zadłużenia. Pomoc dla inkubowanych przedsiębiorców zawiera: opracowanie i wdrożenie metod rachunkowości zarządczej, budżetowanie oraz kontroling finansowy. Inkubator będzie również wspierał pozyskiwanie przez przedsiębiorców zewnętrznych źródeł dochodowych. Specjaliści z dziedziny finansów będą doradzać w opracowaniu biznesplanów i studiów wykonalności oraz przeprowadzą analizę rynku i otoczenia. Priorytetem działań marketingowych na rzecz beneficjentów będzie sporządzanie projektów procesów zarządzania przedsięwzięciem, harmonogramowania, finansowania, prognozy rezultatów, podsumowań menadżerskich, przeprowadzanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych włącznie z realizacją wybranych przez uczestników opcji.

Doradztwo prawne

 

Zapewni uczestnikom programu konsultacje, porady i opinie prawne, przygotowywanie analiz, sporządzanie projektów umów i innych aktów, listów intencyjnych, pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa, lub po zakończeniu okresu inkubowania – pomoc w przekształceniu w kapitałowe spółki prawa handlowego. Specjaliści w czasie swoich konsultacji rozwiązywać będą konkretne problemy związane z prowadzeniem przez beneficjentów działalności gospodarczej z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, postępowania i prawa administracyjnego (w tym również ZUS, US itp.), postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa pracy dla pracodawców, prawa pracy w kontekście kontroli personelu, prawa nieuczciwej konkurencji, obrotu nieruchomościami, prawa konsumenckiego. Przewidziana jest pomoc w sporządzaniu oraz opiniowaniu ofert handlowych, porozumienia, umów typowych i nietypowych, dokumentacji z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulacje dotyczące kontroli pracowników, zarządzenia wewnętrzne, umowy o zakazie konkurencji itp.), a także wszelkie pisma urzędowe, korespondencję przedprocesową, skargi, wnioski, podania, ugody, odwołania. Ponadto udzielona zostanie pomoc w sporządzeniu i kontroli aktów prawa wewnętrznego: regulaminów (ogólnych oraz pracy), statutów organizacyjnych, zarządzeń wewnętrznych, pozostałych wewnętrznych aktów prawa przedsiębiorstwa, jak również sporządzanie opinii prawnych w odniesieniu do wskazanych przez uczestnika projektu stanów faktycznych.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

 

Szkolenia z zakresu funduszy, programów i polityk UE oraz procesu decyzyjnego i lobbingu w strukturach europejskich pozwoli na przygotowanie beneficjentów do efektywnego pozyskania funduszy strukturalnych, natomiast kompleksowe doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu pozyskiwania funduszy unijnych przyczyni się do skuteczny wykorzystania istniejących możliwości finansowania. Oferta dopasowana będzie do podstawowych wymagań i potrzeb naszych klientów i obejmować będzie: świadczenie usługi doradczej w zakresie doboru programu finansującego określony projekt (kwalifikacja wnioskodawcy, kwalifikacja projektu, wybór odpowiedniego programu operacyjnego), świadczenie usługi doradczej w zakresie identyfikacji i uszczegółowienia potrzeb klienta w odniesieniu do dostępnych programów operacyjnych (przedstawienie wszystkich możliwości pozyskania dofinansowania, przedstawienie warunków koniecznych do spełnienia przez podmiot ubiegający się o pozyskanie dofinansowania), świadczenie usługi doradczej w zakresie konstrukcji założeń projektu, świadczenie usługi doradczej w zakresie dopasowania projektu do wymagań określonego programu operacyjnego (modyfikacja projektu w celu zwiększenia dostępności kosztów oraz zwiększenia szans na otrzymanie dotacji), bieżącą analizę wszelkich dokumentów regulujących przyznawanie dotacji w ramach wybranego programu operacyjnego, bieżący nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem niezbędnych załączników (np. zaświadczeń o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, promes kredytowych i leasingowych itp.)

 

Projekt skierowany jest do nowych przedsiębiorców lub przedsiębiorców działających nie dłużej niż 24 miesiące, którym zaoferowana będzie kompleksowe wsparcie. Indywidualne, elastyczne podejście do podmiotów w zależności od specyfiki prowadzonej przez podmiot działalności, a także wyniku przeprowadzonych analiz i ocen pozwoli zmaksymalizować oferowaną przez Inkubator pomoc. Uczestnicy projektu skorzystają z doradztwa w zakresie prowadzenia biznesu, a w szczególności obowiązującego prawa, księgowości, finansów, a także zarządzania i marketingu.